Biznes

Szkolenia BHP Wrocław dla pracowników – jak wyglądają i kto może je przeprowadzić? Odpowiadają eksperci z firmy H&S Solutions

• Zakładki: 122


Podstawowym obowiązkiem pracodawcy względem pracowników jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Pracodawca musi przekazać swojemu zespołowi wiedzę dotyczącą zasad i norm bezpieczeństwa oraz higieny pracy na danym stanowisku. W praktyce oznacza to konieczność zorganizowania szkolenia BHP. 

Szkolenia BHP dzieli się dwa rodzaje: wstępne i okresowe. Szkolenie wstępne obejmuje instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy.

Szkolenia BHP Wrocław – instruktaż ogólny 

Rolą szkolenia wstępnego ogólnego, czyli instruktażu ogólnego, jest zapoznanie pracowników z podstawowymi zasadami i normami bezpieczeństwa w danej firmie, w tym również z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Instruktażem są objęci nowi pracownicy, a także praktykanci i uczniowie szkół zawodowych przyuczający się do zawodu w zakładzie pracy. Ten rodzaj szkolenia przeprowadza pracownik służby BHP, pracodawca, jeśli osobiście wykonuje zadania służby BHP w swoim zakładzie pracy lub pracownik odpowiednio przeszkolony do tego, żeby zrealizować instruktaż, mający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie BHP.

Szkolenia BHP Wrocław – instruktaż stanowiskowy

Ten rodzaj szkolenia ma na celu zapoznanie pracownika z czynnikami środowiska pracy na jego stanowisku i ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy stanowisku. Instruktażu stanowiskowego nie będzie mógł przeprowadzić pracownik służby BHP. To zadanie dla wyznaczonej przez pracodawcę osoby kierującej pracownikami lub samego pracodawcy, jeżeli posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz jest przeszkolony w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego. Po szkoleniu pracownik musi zaliczyć test wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenia okresowe BHP

Okresowym szkoleniom podlegają wszyscy pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.  Pracodawca musi zapewnić odpowiednie warunki lokalowe, wyposażenie dydaktyczne niezbędne do realizacji szkolenia, a także wykładowców i instruktorów posiadających zasób wiedzy i doświadczenie zawodowe zapewniające właściwą realizację programów szkolenia.  Zgodnie z przepisami szkolenie okresowe nie może być wpisane do zakresu obowiązków służbowych zatrudnionego w firmie pracownika służby BHP.  Jeżeli pracodawca chce zlecić takiej osobie przeprowadzenie szkolenia okresowego, powinieneś zawrzeć z nim dodatkową umowę np. zlecenie. Najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest zlecenie szkolenia okresowego zewnętrznemu specjaliście. Firma H&S Solutions realizuje szkolenia BHP Wrocław na podstawie outsourcingu BHP lub jednorazowych zleceń.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
71 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *